zpět na:  úvod  >>   elektrotechnika

ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 Název ŠVP:
 Elektrikář - silnoproud

 Kód a název oboru vzdělání:
 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

 Stupeň vzdělání:
 střední vzdělání s výučním listem

 Délka a forma vzdělávání:
 3 roky, denní studium
 1 rok zkrácené denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 • písemná
 • praktická
 • ústní
 • PROFIL ABSOLVENTA

 • rozumí technickým principům výroby, rozvodu a využívání elektrické energie;
 • řeší elektrické obvody a zařízení, volí vhodné materiály a součástky, realizuje řešené obvody a zařízení, oživuje je, kontroluje jejich funkci a proměřuje provozní parametry;
 • vykonává přípravné činnosti pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran;
 • připevňuje, instaluje a propojuje jednotlivé části elektrické sítě včetně síťových síťových prvků, kontroluje instalaci, přezkušuje jejich funkci a připojuje na napětí;
 • zhotovuje kabelové přípojky, pokládá kabely, montuje a připojuje rozvodné skříně, koncovky, lokalizuje možné vzniklé závady na provedené instalaci;
 • zhotovuje mechanické dílce elektrických strojů, přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků;
 • rozumí funkčním principům točivých elektrických strojů a na základě diagnostikovaných hodnot provádí opravu stroje, včetně řídících a regulačních částí;
 • volí vhodnou metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních, navrhuje a realizuje vhodný měřící obvod, vyhodnocuje naměřené hodnoty;
 • zná technickou a elektrotechnickou dokumentaci, rozumí údajům na výkresech;
 • rozumí funkčním, přehledovým, výrobním a montážním elektrotechnickým schématům;
 • zná a dodržuje základní předpisy týkající se BOZP a požární prevence, je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem a dokáže první pomoc sám poskytnout.
 • absolvuje školení a zkoušku z vyhl.č.50/1978 Sb.

  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  * Absolvent vykonává náročné dělnické činnosti spojené s instalací, opravou, údržbou a kontrolou elektrických přístrojů a zařízení. Měří, diagnostikuje a provozuje různé typy elektrických strojů a přístrojů, zařízení průmyslové elektrotechniky a technického zařízení budov a další zařízení využívající ke své činnosti elektrickou energii. * Uplatní se jako provozní elektrikář, autoelektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér,montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik - údržbář a tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. * Po úspěšném vykonání zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. se může uplatnit v samostatném podnikání.

  MOŽNOSTI DALŠÍHO VYDĚLÁVÁNÍ

  * studium ve dvouletých nástavbových oborech pro absolventy tříletých oborů

  UČEBNÍ PLÁN

  Učební plán oboru: ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
  Kategorie a názvy
  vyučovaných předmětů
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  1. ročník
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  2. ročník
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  3. ročník
  Celkem
  Český jazyk a literatura
  2
  2
  2
  6
  Cizi jazyk
  2
  2
  2
  6
  Občanská nauka
  1
  1
  1
  3
  Fyzika
  1
  2
  0
  3
  Chemie
  1
  0
  0
  1
  Základy ekologie
  1
  0
  0
  1
  Matematika
  2
  1
  2
  5
  Tělesná výchova
  1
  1
  2
  4
  Práce s počítaček
  1
  1
  1
  3
  Ekonomika
  0
  0
  2
  2
  Strojnictví
  2
  0
  0
  2
  Základy elektrotechniky
  4
  0
  0
  4
  El. stroje a přístroje
  0
  2
  2
  4
  Elektronika
  0
  2
  0
  2
  Elektrická měrení
  0
  2
  3
  5
  Technologie
  2
  1
  0
  3
  Odborný výcvik
  12
  17,5
  17,5
  47
  Celkem hodin týdně
  32
  34,5
  34,5
  101


  Učební plán oboru: ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD - zkrácené denní studium
  Kategorie a názvy
  vyučovaných předmětů
  Počet
  týd.vyuč. hodin
  1. ročník
  Tělesná výchova
  1
  Práce s počítačem
  0,5 (0,5)
  Strojnictví
  1
  Elektrotechnika
  5
  Elektrické stroje a technologie
  5
  Elektrická měření
  4 (2)
  Odborný výcvik
  17,5
  Celkem hodin týdně
  34

  Poznámky:
  V závorkách jsou uvedeny počty hodin, ve kterých jsou žáci v teoretickém vyučování rozděleni do skupin.


 •  
  Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
  Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko
  tel.: +420 516 419 621
  fax: +420 516 419 622
  email: sosblansko@sosblansko.cz
  datová schránka: v59w22f
  © 2010 | mapa stránek | vytvořil S2EP, s.r.o.