ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Postup přihlášení

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku najdete na stránkách www.jmskoly.cz

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení na dny 23. 4, 24. 4., 27. 4. a 30. 4. 2018

o 23. 4. 2018 – zveřejnění výsledků přijímacího řízení do tříletých učebních oborů;

o 24. 4. 2018, 8:00 až 15:30 hodin – případné vyřešení všech otázek, týkajících se přijímacího řízení do tříletých učebních oborů s uchazeči a jejich zákonnými zástupci;

o 27. 4. 2018, od 12:00 do 14:00 hodin - možnost pro uchazeče nebo jeho zákonného zástupce nahlížet do spisu;

o 27. 4. 2018, 15:00 hodin – zveřejnění výsledků přijímacího řízení do čtyřletých maturitních oborů;

o 30. 4. 2018, 8:00 až 15:30 hodin - případné vyřešení všech otázek, týkajících se přijímacího řízení do čtyřletých maturitních oborů s uchazeči a jejich zákonnými zástupci;

o uchazeči odevzdají přihlášku ke studiu přímo řediteli střední školy do 1. 3. 2018;

o poté uchazeči obdrží písemně informace o přijímacím řízení.

Přijímací zkoušky z Čj a M do 1. ročníku oborů Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač se konají ve dnech 12. a 16. 4. 2018 v řádném termínu a 10. a 11. 5. 2018 v náhradním termínu

o pozvánku ke konání přijímacích zkoušek obdrží uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky;

o bližší informace jsou uvedeny v kritériích pro přijetí, zveřejněných do 31. 1. 2018.

Přijímací zkoušky do tříletých učebních oborů Nástrojař, Elektrikář, Elektrikář – silnoproud a Kuchař – číšník se nekonají.

o bližší informace jsou uvedeny v kritériích pro přijetí, zveřejněných do 31. 1. 2018.

Přijímací zkoušky do vyššího ročníku oborů Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač se nekonají.

o bližší informace jsou uvedeny v kritériích pro přijetí, zveřejněných do 31. 1. 2018.

Přijímací zkoušky do jednoletého zkráceného studia učebních oborů Nástrojař, Elektrikář, Elektrikář – silnoproud se nekonají.

o bližší informace jsou uvedeny v kritériích pro přijetí, zveřejněných do 31. 1. 2018.

Organizační náležitosti

1. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny seznamem přijatých uchazečů ve výše uvedených termínech na úřední desce školy - na našich webových stránkách www.sosblansko.cz a na vstupních dveřích školy pod registračními čísly uchazečů.

2. Případným nepřijatým uchazečům bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí.

3. Přijatým uchazečům se Rozhodnutí o přijetí nezasílá, Rozhodnutí o přijetí je oznámeno seznamem přijatých uchazečů.

4. Potvrzení zájmu o studium uvedeného oboru:

• ode dne následujícího po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů počíná běžet 10-ti denní lhůta pro předání zápisového lístku jako potvrzení, že žák nastoupí do uvedeného oboru;

• nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, ruší se právní účinky Rozhodnutí o přijetí a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče;

• práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku;

• zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou jsou případy, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání, případně vezme zpět zápisový lístek z oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře a uplatní jej pro přijetí do oboru bez talentové zkoušky.

5. Případné nejasnosti můžete kdykoliv konzultovat s paní Jitku Blažkovou - č. t. 516 419 621 nebo mobil: 606 200 883.

Ing. Pavel Dvořáček, v.r.
ředitel
SŠ TEGA Blansko

23. 1. 2018

 
Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 419 621
fax: +420 516 419 622
email: sosblansko@sosblansko.cz
datová schránka: v59w22f
© 2010 | mapa stránek | vytvořil S2EP, s.r.o.